ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகளும் அவற்றின் பொருளும்

ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகளும் அவற்றின் பொருளும்

  1. 1.ஆ- பசு 2. ஈ- கொடு 3. ஊ- இறைச்சி 4. ஏ- அம்பு 5. ஐ- தலைவன் 6. ஓ – மதகுநீர் தாங்கும் பலகை 7. கா- சோலை 8. கூ- பூமி 9. கை- ஒழுக்கம் 10. கோ-அரசன் 11.சா- இறந்துபோ 12. சீ- இகழ்ச்சி 13. சே- உயர்வு 14. சோ- மதில் 15.தா- கொடு 16. தீ- நெருப்பு 17. தூ- தூய்மை 18. தே- கடவுள் 19. தை- தைத்தல் 20.நா- நாவு 21. நீ- முன்னிலை ஒருமை 22. நே- அன்பு 23. நை- இழிவு 24.நோ- வறுமை 25. பா- பாடல் 26. பூ – மலர் 27. பே – மேகம் 28. பை- இளமை 29.போ- செல் 30. மா- மாமரம் 31. மீ- வான் 32. மூ – மூப்பு 33. மே- அன்பு 34.மை- அஞ்சனம் 35. மோ- மோத்தல் 36. யா- அகலம் 37. வா- அழைத்தல் 38.வீ- மலர் 39. வை- புல் 40. வௌ- கவர் 41.நொ- நோய் 42. து- உண்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.