நில அளவுகள் தெரியுமா?

1 சென்ட்436 சதுர அடிகள்
1 சென்ட்40.5 சதுர மீட்டர்
1 ஏக்கர்100 சென்ட் (4840 சதுர கெஜம்)
1 ஏக்கர்4046.82 சதுரமீட்டர்
1 ஏக்கர்0.405 ஹெக்டேர்
1 ஹெக்டேர்10,000 சதுர மீட்டர்
1 ஹெக்டேர்2 ஏக்கர் 47 சென்ட்
1 ஹெக்டேர்2 ஏக்கர் 47 சென்ட்
1 கிரவுண்ட்222.96 சதுர மீட்டர் (5.5 சென்ட்)
1 கிரவுண்ட்2400 சதுர அடிகள்
1 குழி44 சென்ட்
1 மா100 குழி
1 டிஸ்மிஸ்1.5 சென்ட்
1 காணி132 சென்ட் ( 3 குழி )
1 காணி1.32 ஏக்கர்
1 மீட்டர்3,281 அடிகள்
1 கி. மீட்டர்1000 மீட்டர் (0.62 மைல்)
1 காணி57,499 சதுர அடிகள்
1 அடி12 இஞ்ச் (30.48 செ.மீட்டர்
1 மைல்1.61 கிலோ மீட்டர்
1 மைல்5,248 அடிகள்
  

நில அளவுகள்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.