•உலகில் மிகப் பெரியவை•

உலகில் மிகப் பெரியவை

உலகில் மிகப்பெரிய விலங்கு – திமிங்கிலம்

உலகில் உயரமான விலங்கு – ஒட்டகச்சிவிங்கி

உலகில் மிக உயரமான மலை – இமயமலை

உலகிலேயே மிக நீளமான நதியாகக்
கருதப்பட்ட நதி – நைல் நதி

உலகிலேயே மிக ஆழமான ஆழி – மரியானா ஆழி

உலகிலேயே மிகப் பெரிய நகரம் – லண்டன்

உலகிலேயே பெரிய பாலைவனம் – சஹாரா பாலைவனம்

உலகிலேயே பெரிய சமுத்திரம் – பசுபிக் பெருங்கடல்

உலகிலேயே பெரிய தீவு – கீரின்லாந்து

உலகிலேயே பெரிய கண்டம் – ஆசியா

உலகிலேயே பெரிய நாடு – ரஷ்யா

உலகிலேயே அதிக மழை பெரும் இடம் – சீரப்புஞ்சி

உலகிலேயே பெரிய நன்னீர் ஏரி – சுப்பீரியர்

உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த சிகரம் – எவரெஸ்ட்

உலகிலேயே பெரிய எரிமலை – லஸ்கார்

உலகிலேயே மிக நீளமான மலை – அந்தீஸ் மலை

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.